Ersteindruck zu Shigeru Mizukis „Kitaro“, Band 01 + 02