Special: Yoshitoki Oima – 6 Jahre „A Silent Voice“